Bisan Makapoy Piliton sa Gihapon

(An unrequited love.)

Kon mahimo ko maghulat sobra apat ka oras para lang sa kahigayunan nga makita ko ikaw

Ang kakapoy bala nga akon nabatyag mahimo ko na nga buy-an?

Kon ang kada balhas nga naga-ilig sa akon lawas patimaan nga ako wala bisan gamay nga talaw

Mabuy-an ko bala ining akon panglakaton sa kasanagan?

Wala na sang iban nga padulungan ang ini nga kabuhi kundi sa promisa nga sa ulihi may kasanag

May nagahulat nga kabuhi nga puno sang paghigugma

Nga maluwas sa balhas ining dugo nga kon kaisa naga-ilig man may kapuslanan kag indi lang kanugon

Kay ara ka sa punta nagahulat, nagapangganyat, nagatawag

Ugaling makapila na ako ka beses nga nagahulat sang imo pag-atubang kag pagsabat

Sa tagipusuon ko nga nagatawag sing liwat-liwat

Pila pa ka pagyaguta ang akon mabatian, pila pa ka pag-abusar ang dapat ko agyan

Para lang akon mabatyagn bisan init sang ginhawa mo lang

Kay wala na sing padulungan ang akon kusog, lawas, kag kalag kundi padulong sa imo mga kamot nga bukas

Bukas sa pagbaton, bukas sa pagbulong, bukas sa pagdula sang tanan ko nga ginabatyag

Gani bisan ano pa nga pagpangyaguta

Bisan ano pa nga sakit sang likod tungod sang akon pagduko-duko

Bisan ano pa nga kalyo sa tiil ko ang magtulubo

Bisan pila pa ka huya ang akon nga patyon

Bisan pila pa ka gutom ang akon antuson

Bisan gamay lang ang akon mabaton sa subong

Bisan indi na tawo ang pagtratar nila sa akon

Bisan ubuson pa nila ang akon kabug-osan, ihatag ko gid ang tanan

Tubtub ang promis sang maayo nga kabuhi akon nga mabatyagan

Akon mapabatyag sa akon ginikanan

Akon mapakita sa akon kabataan

Akon maagyan sa sini nga kalibutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *